فروش انواع Infineon

1 از
قبلی بعدی

جزئیات آگهی

توضیحات

فروش انواع
Infineon(Eupec)
– Germany Module
s(diode/diode,
thyristor/thyristor,
thyristor/diode,
diode/thyristor) IPMs IGBT
modules and
drivers Diode Bridges Disc
Type diyotes Thyristors